24/7 ជជែកផ្ទាល់

ផ្តល់សេវាកម្មគុណភាព 24/7

ភាពជាដៃគូកាស៊ីណូ Mega World

លោក Carlos Tevez

MCW ឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាកល្បី

យើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសថា កាស៊ីណូ Mega World
បានដាក់ឈ្មោះទូតជាផ្លូវការថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ Carlos Tevez ដែលជាវីរបុរសបាល់ទាត់ដ៏ល្បីល្បាញ។
តាមរយៈភាពជាដៃគូនេះ MCW បានបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនដោយជ្រើសរើសតែអ្វីដែល
ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកលេងរបស់យើង។

ភាពជាដៃគូកាស៊ីណូ Mega World

លោក Carlos Tevez

MCW ឯកអគ្គរដ្ឋទូតម៉ាកល្បី

យើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការប្រកាសថា កាស៊ីណូ Mega World
បានដាក់ឈ្មោះទូតជាផ្លូវការថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ Carlos Tevez ដែលជាវីរបុរសបាល់ទាត់ដ៏ល្បីល្បាញ។
តាមរយៈភាពជាដៃគូនេះ MCW បានបង្ហាញពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនដោយជ្រើសរើសតែអ្វីដែល
ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកលេងរបស់យើង។

 

ក្រុមដៃគូសហការរបស់ MCW

បារបាដូស រ៉ូយ៉ាល់

ដៃគូសហការជាផ្លូវការ

កាស៊ីណូ Mega World

ឯកអគ្គរាជទូតម៉ាក

ព័ត៌មានអំពីភាពជាដៃគូរបស់ MCW